v. 18 n. 01 (2020): v. 18 n. 1 (2020): Revista Carpe Diem