v. 17 n. 1 (2019): v. 17 n. 1 (2019): Revista Carpe Diem